Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 02:51
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 


Θεματική Αναζήτηση:


Απόψεις
Management Υγείας II - Οι Ορισμοί των εννοιών Υγεία και Management
Επιμέλεια: Δ. Πανταζής - Φαρμακοποιός 
Πηγή: Medinfo.gr   
Δημοσιεύθηκε: Στις 26/12/2011 ώρα: 17:05
Μικρότερη γραμματοσειρά Επαναφορά γραμματοσειράς Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ),η υγεία είναι μια κατάσταση στην οποία το άτομο διαθέτει πλήρη φυσική, πνευματική και κοινωνική ευεξία και δεν είναι απλά η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας.

Διαβάστε το Ι μέρος

Σύμφωνα πάντα με τα «γραφόμενα» του Π.Ο.Υ. η υγεία αποτελεί πηγή ζωής και όχι αντικείμενο της ζωής, είναι μια θετική έννοια που δίνει έμφαση στους προσωπικούς και κοινωνικούς πόρους, καθώς και στις φυσικές ικανότητες (Health Promotion: A Discussion Document, Copenhagen: WHO 1984). Η υγεία βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ικανότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων να πραγματοποιεί τις προσδοκίες του, να ικανοποιεί τις ανάγκες του και να αντιμετωπίζει επιτυχώς το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Η υγεία χαρακτηρίζεται από την φυσιολογική και ψυχολογική ολοκλήρωση του ατόμου, την ικανότητα του να εκτελεί προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές εργασίες και ρόλους. Επιπρόσθετα, η υγεία είναι η ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται το φυσικό, βιολογικό και ψυχολογικός στρες. Είναι ένα αίσθημα ευεξίας και απουσίας του κινδύνου από ασθένεια ή θάνατο (J. Stokes et al. "Definition of terms and concepts applicable to clinical preventive medicine", J Common Health, 1982; 8:33-41). Τέλος η υγεία, σύμφωνα πάντα με τον Π.Ο.Υ. είναι η κατάσταση ισορροπίας ανάμεσα στους ανθρώπους και το φυσικό, βιολογικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, κατάσταση συμβατή με την πλήρη λειτουργική δραστηριότητα των ανθρώπων ( JM. Last, Public Health and Human Ecology, 2nd ed. Stamford, CT: Appleton and Lange, 1997).

Το 1984, το γραφείο Ευρώπης του Π.Ο.Υ. δημιούργησε, με την βοήθεια των Κρατών-Μελών ένα κείμενο 200 περίπου σελίδων με τίτλο: «Υγεία για όλους (Targets for Health for all)», στο οποίο προσδιορίζονται οι προτεραιότητες, αλλά και ορίζονται ομάδες στόχων, η κατάκτηση των οποίων θα οδηγούσε στην επίτευξη του τελικού σκοπού.

Στο βιβλίο αυτό τονίζεται και πάλι ότι, «υγεία δεν είναι μόνο η απουσία αρρώστιας, αλλά εκείνη η φυσική κατάσταση που επιτρέπει στο άτομο να ζει και να δημιουργεί με κάθε τρόπο στα πλαίσια της ανθρώπινης κοινότητας που ανήκει» . Στο ίδιο πάντα κείμενο ορίζονται και κάποιες βασικές προϋποθέσεις χωρίς τις οποίες το οποιοδήποτε πρόγραμμα υγείας θα κατέληγε σε κενό λόγο.

Εμείς δεν  θα ασχοληθούμε με αυτές τις προϋποθέσεις τώρα, σίγουρα όμως θα μας δοθεί η ευκαιρία αργότερα να επανέλθουμε, όταν θα μιλήσουμε για το «management υγείας» λεπτομερέστερα. Αυτό όμως που αξίζει να υπογραμμίσουμε, με βάση τον ορισμό της υγείας και τις διευκρινήσεις που ο Π.Ο.Υ. θέτει για αυτό τον ορισμό, είναι ότι η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο από την απουσία ασθένειας, ή την ιατρική πράξη και τις επιμέρους συνιστώσες που την αποτελούν, και φυσικά η υγεία δεν είναι κάτι που απασχολεί μόνο τους επαγγελματίες που κινούνται «γύρω» από την ιατρική επιστήμη.

Ας προσπαθήσουμε τώρα να δούμε τον ορισμό του management ή της έννοιας της διαχείρισης-διοίκησης, όπως είναι η μετάφραση του όρου στα ελληνικά.

Η λέξη manage, προέρχεται από την ιταλική maneggiare, που με την σειρά της προέρχεται από την λατινική λέξη manus. Η λέξη maneggiare χρησιμοποιούνταν για να ορίσει τον έλεγχο του αλόγου. Γύρω στο 1560, φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε και για τον έλεγχο άλλων καταστάσεων ή πραγμάτων, πέραν του αλόγου.

Σήμερα η λέξη χρησιμοποιείται ευρέως για να ορίσει την διαδικασία μέσα από την οποία ελέγχεται η λειτουργία και η διεύθυνση μιας επιχείρησης.

Η λέξη διαχείριση, σύμφωνα με το λεξικό του H. LIDDEL – R. SCOTT, προέρχεται από την λέξη «διαχειρίζω» και σημαίνει «έχω ανά χείρας», κυβερνώ, διευθύνω, ενώ η λέξη «διοίκησις», σύμφωνα πάντα με το ίδιο λεξικό, προέρχεται από την λέξη «διοικέω» που είναι η «τήρησις και επιμέλεια οίκου».

Σήμερα και οι δύο λέξεις χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τις ενέργειες εκείνες ή τους χειρισμούς, που ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων εκτελεί προκειμένου να αντιμετωπίσει την διευθέτηση ενός ζητήματος, να ρυθμίσει και να επιλύσει τα προβλήματα μιας επιχείρησης, ή την επιμέλεια και ομαλή λειτουργία ενός οργανισμού.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες περί διοίκησης, το «management» είναι η διαδικασία εκείνη μέσα από την οποία επιτυγχάνονται οι στόχοι μιας οργάνωσης. Ο Henri Fayol (από τους σημαντικούς σύγχρονους «guru») εντόπισε πέντε βασικές λειτουργίες του «management», που είναι:
• Ο προγραμματισμός. Η ικανότητα του να κοιτάω μπροστά, να σχεδιάζω το μέλλον, προσδιορίζοντας στόχους για την οργάνωση και αναπτύσσοντας τα μέσα για να τους επιτύχω.
• Η οργάνωση. Η ικανότητα να επιμερίζω τους διαθέσιμους πόρους μιας οργάνωσης αποτελεσματικά, έτσι ώστε να καταστήσω την οργάνωση ικανή να λειτουργήσει και να επιτύχει τους στόχους της.
• Ο συντονισμός. Δηλαδή η ικανότητα του να κάνεις τις διαφορετικές δραστηριότητες της οργάνωσης να συνδυαστούν αποτελεσματικά, έτσι ώστε να παράγουν ένα συνεκτικό αποτέλεσμα.
• Ο έλεγχος. Είναι η ικανότητα ρύθμισης των δραστηριοτήτων μιας οργάνωσης, προκειμένου να ακολουθήσει ένα σύνολο τυποποιημένων διαδικασιών, που θα της επιτρέψει να επιτύχει τους προγραμματισμένους στόχους της.
• Η άσκηση εξουσίας. Είναι εκείνη η λειτουργία του management που πραγματοποιεί όλα τα παραπάνω. Είναι η ικανότητα να επηρεάζεις ανθρώπους και να επικοινωνείς με άλλους, προκειμένου να παρέχεις κίνητρα και καθοδήγηση στην επιδίωξη των στόχων της οργάνωσης.

Να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό, ότι από τον παραπάνω ορισμό για το management του Henri Fayol λείπουν τα κίνητρα (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λάθος ο ορισμός). Περιορίζεται δηλαδή ο ορισμός σε αυτές τις διαδικασίες-λειτουργίες που πρέπει να ασκεί μια οργάνωση, προκειμένου να έχει αυξημένες πιθανότητες να επιτύχει τους στόχους της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για τους γιατρούς του κόσμου ή για την μαφία. 

Τα τελευταία 40 χρόνια η θεωρία του «management» εξελίχτηκε, μαζί με την εξέλιξη και μεγέθυνση των επιχειρήσεων και των οργανισμών, και εμπλουτίστηκε σημαντικά σε όλες τις διαστάσεις της. Το «management» σήμερα αποτελεί αυτοτελές αντικείμενο επιστημονικής μελέτης με ανεξάρτητα τμήματα πανεπιστημιακών σχολών. Μάλιστα δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι σήμερα οι πανεπιστημιακές σχολές και τα μεταπτυχιακά που αφορούν το «management», συναγωνίζονται, σε όλα τα επίπεδα, τις αντίστοιχες σχολές των κλάδων της υγείας, όπως η ιατρική, η φαρμακευτική, η βιοχημεία και άλλες. Σίγουρα όμως, θα μας δοθεί η ευκαιρία μέσα από αυτό το μικρό «οδοιπορικό», να αναφερθούμε και σε άλλες διαστάσεις και θεωρίες του σύγχρονου «management». Προς το παρόν θεωρώ ότι θα άξιζε τον κόπο, αφού ορίσαμε τις έννοιες της Υγείας και του «management», να κάνουμε μια προσπάθεια να ορίσουμε και την έννοια του «management υγείας».

Το «management υγείας» λοιπόν, είναι εκείνη η διαδικασία της κοινωνίας, μέσα από την οποία επιτυγχάνεται, για τα μέλη της κοινωνίας, εκείνη η φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει να ζουν και να δημιουργούν με κάθε τρόπο στα πλαίσια της ανθρώπινης κοινότητας που ανήκουν. Εξυπακούεται φυσικά, ότι απαιτείται να ασκούνται αποτελεσματικά, όλες οι παραπάνω λειτουργίες του «management» που περιγράψαμε, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι.

Ο παραπάνω ορισμός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ικανοποιητικός, όσο αφορά την υγεία του πληθυσμού. Δεν απαντά όμως στο τι είναι «management υγείας» όταν αυτό περιορίζεται στην διαχείριση, όχι της υγείας, αλλά των προβλημάτων υγείας, που είναι οι ασθένειες και όλες οι μορφές αναπηρίας ή ανικανότητας. Στην προκειμένη περίπτωση φυσικά, μιλάμε όχι για διαχείριση της υγείας, αλλά της «ασθένειας» και εδώ υπεισέρχεται η ιατρική επιστήμη.
Ιατρική, σύμφωνα με την επικρατούσα ορολογία, είναι η επιστήμη εκείνη που ασχολείται με την έρευνα και την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Με βάση λοιπόν αυτό τον ορισμό μπορούμε να πούμε ότι το «Ιατρικό management» είναι η διαδικασία εκείνη μέσα από την οποία, επαγγελματίες, οργανώσεις και οργανισμοί υγείας,  επιτυγχάνουν την πρόληψη, την διάγνωση, την θεραπεία και αποκατάσταση των πασχόντων ανθρώπων, έτσι ώστε αυτοί να «επιστρέψουν» στην κοινωνία, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην προ της ασθένειας τους φυσική και πνευματική κατάσταση, που θα τους επιτρέψει να ζουν και να δημιουργούν με κάθε τρόπο στα πλαίσια της ανθρώπινης κοινότητας που ανήκουν.

Έχοντας αποσαφηνίσει τις έννοιες και τους ορισμούς που αφορούν την υγεία, το «management» και την ιατρική, θεωρώ ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τις αναζητήσεις μας γύρω από τα τρέχοντα προβλήματα της διαχείρισης της υγείας.

Επιστροφή


Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2020 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.