Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 18:41
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 


Θεματική Αναζήτηση:

Επανειλημμένα και από πολλούς επαΐοντες έχει τονιστεί ότι το πρόβλημα του ασφαλιστικού είναι πρόβλημα οικονομικό με την έννοια ότι δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι για να καλύψουν την ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες υγείας που συνεχώς αυξάνονται. Η λύση σύμφωνα με πολλούς είναι μια ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και φυσικά η αύξηση της παραγωγικότητας.

Για παράδειγμα στην έκθεση Sprau αναφέρεται στην σελίδα 20 ότι: «Για vα αvταπεξέλθoυv στo βάρoς αυτό και vα εγγυηθoύv τις συvτάξεις, oι εργαζόμεvoι πρέπει vα είvαι όσo τo δυvατόv πιo παραγωγικoί. Η απoτελεσματική απάvτηση στo δημoγραφικό θα έχει vα κάvει μόvo με τηv αvάπτυξη της oικovoμίας». Και συνεχίζει παρακάτω: «Η σχέση-κλειδί είvαι μεταξύ κoιvωvικώv δαπαvώv και αvάπτυξης. Η μόvη δυvατότητα vα μπoρέσει η κoιvωvία vα αvταπoκριθεί στις κoιvωvικές αvάγκες είvαι η παραγωγικότητα. Αv ιδωθεί αvτίστρoφα, σχήματα κoιvωvικής πρoστασίας πoυ υπovoμεύoυv τηv αvάπτυξη της oικovoμίας είvαι, αργά ή γρήγoρα, αυτoκαταστρoφικά και αυτoαvαιρoύvται».

Αυτό δηλαδή που πολλοί «έγκριτοι» και «ειδικοί» προτείνουν είναι μια συνεχής οικονομική ανάπτυξη, στα πλαίσια αυτού που όλοι γνωρίζουμε, η οποία θα μπορούσε να λύσει τόσο το συγκεκριμένο πρόβλημα, όσο και πολλά άλλα.

Ασφαλιστικό & Οικονομία (Μέρος Α)
Ασφαλιστικό & Οικονομία (Μέρος Β)
Ασφαλιστικό & Οικονομία (Μέρος Γ)


Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2020 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.